Aýlawly gapy pru springina gutusy

Dolandyryş gapy bölekleri täjirçilik gapylary, söwda merkezleri, hassahanalar zawodlary we beýleki köpçülik ýerleri ýa-da ýaşaýyş jaýlary üçin amatlydyr. Esasanam funksiýany amatly we çalt açmak üçin has uly, amatsyz ýer gapysy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Önümiň beýany

Haryt ady rolikli ýapyk gapy bahar gutusy
Materialyň dokumasy Galvanizli material
Diametri 220mm
Içki diametri 60mm
Galyňlyk 1mm * 1.5mm * 1mm
Gaplamak usuly 10 bölek / Kagyz halta
Ulanyş gerimi rolik derwezesi
Gelip çykan ýeri Foshan, Guangdong
MOQ 500

* Programma :

polat zolak 37
polat zolak 38

* Gaplamak we eltip bermek :

Gaplamak maglumatlary:1 / karton we suw geçirmeýän plastmassa film we demir kapas.

2 / suw geçirmeýän plastmassa film we sandyk.

Eltip bermegiň jikme-jiklikleri:Sargyt hiline görä 20-40 gün.

polat zolak 39
polat zolak 40

* Gaplamak we eltip bermek :

Gaplamak barada jikme-jiklikler: Kagyz halta, 10 sany / karton

Eltip bermek jikme-jiklikleri: Sargyt tassyklanylandan 15-30 gün soň

polat zolak 41
polat zolak 42
polat zolak 43
polat zolak 44
polat zolak 45
polat zolak 46

* Üstünligimiz :

1. Uzak tejribe: 10 ýyllyk ammar we satuw tejribesi.
2. andokary we yzygiderli hil, mukdar artykmaç bejergi bilen.
3. Üpjün etmek üçin berk ukyp we gysga eltip beriş wagty: Ammar ofisiň töwereginde ýerleşýär, şonuň üçin sargyt mukdaryna görä harytlar çalt çykyp biler.
4. Ulag tizligi çalt. Şanhaý portuna ýakyn.
5. Eksport edýän ýurtlaryň köpüsi: Önümler eýýäm ABŞ, Awstraliýa, Russiýa, Ukraina, Päkistan, Koreýa we beýleki ýurtlara eksport edildi.
6. Ygtybarly üpjün edijiler: companyhli kompaniýanyň önümleri iri içerki polat fabriklerinden, şol sanda: Şandong demir we polat, Tangşan demir we polat, Handan demir we polat we ş.m.
7. Güýçli hyzmatdaşlar: Hytaýyň hökümeti, döwlet kärhanalary, sanawda görkezilen kärhanalar kompaniýanyň hyzmatdaşlary.
8. Aşakdaky we bäsdeşlik bahasy
9. Ygtybarly hil we hyzmat
10. Alyjynyň aýratynlyklary kabul edildi

* Sorag-jogap

1-nji sorag.Şereketiňiziň esasy önümleri haýsylar?
A1: Esasy önümlerimiz polat plastinka / list, rulon, Rolling ýapyk gapy çeşmesi, pru springina gutusy, Hasap pyçagy.

2-nji sorag.Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?
A2: Mill synag synagy iberiş bilen üpjün edilýär, Üçünji tarapyň barlagy bar.we ISO, SGS, Alibaba hem alýarys.

3-nji sorag.Kompaniýanyňyzyň artykmaçlyklary näme?
A3: Bizde köp hünärmenler, tehniki işgärler, bäsdeşlik bahalary we beýleki polat kompaniýalaryna garanyňda has gowy hyzmat.

4-nji sorag.Siz eýýäm näçe eksport etdiňiz?
A4: Esasan Amerika, Russiýa, Angliýa, Kuweýt, Müsür, Türkiýe, Iordaniýa, Hindistan we ş.m. 50-den gowrak ýurda eksport edildi.

5-nji sorag.Mysal berip bilersiňizmi?
A5: Biz bilen habarlaşýançaňyz, samll nusgalaryny ätiýaçda mugt berip bileris.
Custöriteleşdirilen nusgalar takmynan 3-5 gün dowam eder.

* Bellik: Soragyňyz bar bolsa, aşakdaky ýaly "Aragatnaşyk üpjün edijisine" basyp bilersiňiz, haýal etmän size gaýdyp geleris.


  • Öňki:
  • Indiki: