Qualityokary hilli gaty we gyzgyn polat zolagy

Atylylygy bejermek Bahar polat zolagy

Gatylaşdyrmak we gyzdyrmak, gözegçilik edilýän ýyladyş we sowadyş prosesi arkaly polat zolaklary güýçlendirýän ýylylyk prosesi.Gatylaşdyrma prosesi polat zolagy berlen dereje üçin kritiki üýtgeşme temperaturasyndan ýokary gyzdyrmagy we soňra çalt sowatmagy öz içine alýar.Bu ýagdaýda polat zolak gaty döwük we temperaturada has köp bejergini talap edýär.Soňra zolaklar has pes temperaturada gyzdyrylýar we belli bir wagt üçin berlen temperaturada saklanýar.Bu amal okislenmezlik üçin inert atmosferada edilýär.Polat zolagyň bu görnüşi ýokary berklige we ajaýyp bahar aýratynlyklaryna eýedir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Esasy maglumat

Polat derejesi: CK67,65Mn, SAE1075, SK5, SKS51 we ş.m.
Galyňlygy: 0.20mm - 3.50mm
Giňligi: 8.0mm - 400mm
Gyralary bejermek: gyrasy, tegelek gyrasy we ş.m.
Goýmalar: Pyçaklary, kesiş gurallaryny, enjamlary, awtomatik gysgyçlary we ş.m. ýasamak üçin ulanmak
Polat zolakly suface bejergisi: Açyk reňkli, çal gök, ak reňkli, gök reňkli, sary reňkli
Deňze laýyk gaplama usuly: 1-nji ädim: Her rulon orta ýokary hilli pos garşy ýag bilen örtülendir.
2-nji ädim: Her rulonyň içine ýag kagyzy ýa-da plastmassa plyonka bilen örtülendir.
3-nji ädim: Her rulonyň daşy goşma kagyz ýa-da halta mata bilen ýakyndan örtülendir.
4-nji ädim #: Her rulon polat gaýyş ýa-da PET gaýyş bilen daşyndan berk gaplanar.
5-nji ädim # / 500KGS - 1000KGS bir demir palet ýa-da agaç palet bilen gaplanmaly.
Specialörite bellikler: Doly 20'GP ibermek üçin, umumy GWno 27,000KGS-dan köp ýükläp bolýar
LCL ibermek üçin, olary birleşdirmek üçin Hytaýyň islendik deňiz portuna eltip bileris.
Müşderiniň aýratyn talaplary mümkin bolsa göz öňünde tutulyp bilner.

* Önümiň beýany

 

Material derejesi CK50, CK67, CK75, CK95,51CrV4,75Cr1, SK5, SAE1070, SAE1074, C67S, C75S we ş.m.
.Agdaý gaty we mylaýym, sowuk togalanýar
Gatylyk 18-55HRC
Faceüzü ýalpyldawuk-gök, gök-gök, ýalpyldawuk , altyn we ş.m.
Galyňlyk 0.08-4 mm
Ini 3-1500 mm
Çydamlylyk galyňlygy +/- 0.01mm, ini +/- 0.05mm
Dartyş güýji 540-1575N / mm2

* Arza:

A. Aýlawly gapy pru springina polat zolak
B. Band pyçak gördi
C. Polatdan gaýyş gaplamak
D. Markalar, klipler
E. süpürgiç
F. Gurluşyk gurallary

polat zolak 14
polat zolak 15

* Üstünlikleri:

1. Süýşmek - Polat zolaklary polatdan ýasalan böleklere bölüp bolýar we ulanyjynyň islegine görä uzynlygy 1m, 2m, 3m we ş.m.

2. Gaty gözegçilik - Polat zolaklary müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin material düzümi, ululygy, gatylygy, dartyş güýji we ş.m. berk barlanýar.

3. Materiallar - ýokary hilli kepillendirmek üçin ISO kepillendirilen döwlet kärhanasyndan birinji derejeli çig mal satyn almak.

4.Galyňlyk we giňlige çydamlylyk - islegiňize görä aýratyn çydamlylyk edilip bilner.

Gaplamagyň jikme-jiklikleri: Her bir poslama garşy kagyz we ýeňil ýagly, soň bolsa gips plyonkasyna örtülen we adaty deňiz üçin 20 metrlik gapda goýuň.

Eltip bermegiň maglumatlary: öňünden töleg alandan 20-30 gün soň.

polat zolak 16
polat zolak 19
polat zolak 17
polat zolak 18

* Şahadatnama:

polat zolak 22
polat zolak 23
polat zolak 24

* Näme üçin bizi saýlaň?

1. Bahasy barada: Bahasy ylalaşylýar.Mukdaryna ýa-da bukjasyna görä üýtgedilip bilner.

2. Nusgalar barada: Nusgalar nusga tölegine mätäç, ýük ýygnap biler ýa-da çykdajylary öňünden tölärsiňiz.

3. Harytlar hakda: goodshli harytlarymyz ýokary hilli ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasaldy.

4. MOQ hakda: Talabyňyza görä düzedip bileris.

5. OEM hakda: Öz dizaýnyňyzy we Logotipiňizi iberip bilersiňiz.Täze galyp we logotip açyp, soňra tassyklamak üçin nusgalary iberip bileris.

6. Çalyşmak barada: Maňa e-poçta iberiň ýa-da amatly bolsa meniň bilen gürleşiň.

7. qualityokary hilli: qualityokary hilli materialdan peýdalanmak we berk hil gözegçilik ulgamyny döretmek, çig mal satyn almakdan başlap gaplamak üçin her önümçilik işine jogapkär adamlary bellemek.

* Jogap beriş netijeliligi

1. Önümçiligiňiz näçe wagt dowam edýär?
Bu önüme we sargytlara bagly.Adatça, MOQ qty bilen sargyt üçin 15 gün gerek.

2. Sitatany haçan alyp bilerin?
Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Sitirlemäni almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da poçtaňyzda bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, şonuň üçin soragyňyzy ileri tutýarys.

3. productsurduma önüm iberip bilersiňizmi?
Elbetde, edip bileris.Gämi ekspeditoryňyz ýok bolsa, size kömek edip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki: