Qualityokary hilli sowuk rulon zolak

Sowuk togalanan polat gowy işleýiş ukybyna eýe, oňat tekizligi we ajaýyp üstü, dürli galyňlygy we ini kombinasiýalary bilen elýeterlidir.Sowuk emele gelmek üçin polat derejeleri, egilmek we berklik we süýümli häsiýetler zerur bolan çuňňur çyzgy proseslerinde has gowy görülýär.Bu polatlar esasan awtoulag böleklerinde we korpus panellerinde, metal mebellerde, enjamlarda, radiatorlarda, käbir profillerde we howa çalşygy enjamlarynda ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Aňsatlyk bilen pos, kislota garşylygy we poslama garşylyk ýok;
2. lighteňil senagatda, agyr senagatda, gündelik zerurlyklarda we bezeg pudagynda giňden ulanylýar;
3. Uly we durnukly üpjünçilik, uzak möhletli üpjünçilik;
4. Çalt eltip bermek, baý eksport tejribesi.

Sowuk polat polat zolagy (4)

* Esasy maglumat

Haryt ady Sowuk rulonly / gyzgyn rulonly uglerod polat rulonlarynyň bahasy
Material Q195, Q215, Q235, Q345, ST37, A36,45 #, 16Mn, SPHC, SGCC, CGCC
Galyňlygy (mm) Gyzgyn togalanan galyňlyk: 2.75mm-100mm Sowuk togalanan galyňlyk: Islegiňiz boýunça 0,2mm-3mm
Ini (mm) Islegiňiz ýaly 45mm-2200mm
Faceüzü Arealaňaç, gara, ýagly, atylan partlama, spreý boýag, örtülen, galvanizlenen ýa-da islegiňiz boýunça
Rulon belgisi 508-610mm ýa-da islegiňize görä
Bobanyň agramy 3 ~ 5 tonna ýa-da islegiňize görä
Arza Gurluşyk, maşyn öndürmek, konteýner öndürmek, gämi gurluşygy, köpri we ş.m.
Gaplamak Standart eksport gaplamasy (Birinji gatdaky plastik film, ikinji gatlak Kraft kagyzy. Üçünji gatlak galvanizli list)

 

 

* Haryt goýmalary

Sowuk togalanan poladyň oňat öndürijiligi bar, ýagny sowuk togalanmak arkaly has inçe we has takyk sowuk rulonly zolak we polat plastinka, ýokary gönümel, ýokary derejeli gutarnykly, sowuk togalanan plastinka üstü arassa we ýagty, örtügi gaýtadan işlemek aňsat, ulanylyşynyň dürli görnüşi, şeýle hem ýokary möhürleme öndürijiligi we garramazlygy, pes hasyllylygy bar, şonuň üçin sowuk rulonly plastinka köp ulanylýar, esasan awtoulag, çaphanalar, gurluşyk, gurluşyk materiallary, welosipedler we beýleki pudaklarda, şeýle hem organiki örtükli polatdan ýasalan önüm öndürmek, materiýanyň iň gowy saýlawydyr.

* Haryt aýratynlyklary

1 Daş görnüşi we ýerüsti hili
Sowuk tabak sowuk togalanmakdan soň gyzgyn plastinka we şol bir wagtyň özünde sowuk togalanmak birneme ýerüsti gutarýar, şonuň üçin gyzgyn plastinka garanyňda ýeriň hilindäki sowuk plastinka (ýeriň gödekligi we ş.m.), eger şeýle bolsa boýagdan we beýleki örtük hilinden soň önüme ýokary talaplar bar, adatça sowuk plastinkany, başga bir gyzgyn tabak we duzlanan tabak we duzlanan tabak, adaty metal reňkde duzlananlygy sebäpli duzlanan plastinka ýüzüni saýlaň, ýöne sowuk däl surfaceerüsti henizem sowuk plastinka däl, duzlanan plastinka däl, adatça gara ýa-da demir tetroksid gatlagynyň üstünde okislenme gatlagy bar, adatça oda bişirilen ot hökmünde tanalýar we ammar gurşawy gowy bolmasa, adatça käbir nagyşlar bilen.

2, ýerine ýetiriş
Umuman aýdanyňda, mehaniki häsiýetleriniň in engineeringenerçiliginde gyzgyn plastinka we sowuk plastinka hiç hili tapawut hasaplanmaýar, sowuk togalanmak prosesinde sowuk plastinka belli bir derejede gatylaşýar (ýöne mehaniki berk talaplary aradan aýyrmaýar) başgaça seredilmeli häsiýetler), sowuk tabak adatça gyzgyn plastinkanyň hasyllylygyndan birneme ýokary, üstki gatylygy hem has ýokary, sowuk plastinkanyň anneal derejesine näderejede seretmelidigi.
3, öndürijiligi emele getirmek
yssy we sowuk plastinkanyň esasy öndürijiligi sebäpli kän däl, şonuň üçin sowuk plastinkanyň üstki hiliniň gowy bolmagy sebäpli, ýerüsti hiliniň tapawudyna täsir edýän faktorlaryň emele geliş netijesi, umuman aýdylanda, birmeňzeş material polat plastinka, sowuk plastinka gyzgyn plastinkany emele getirýän effektden has gowudyr.3, öndürijiligi emele getirýär.
Yssy we sowuk plastinkanyň öndürijiligi esasan kän däl bolansoň, sowuk plastinkanyň üstki hiliniň gowy bolmagy, umuman aýdylanda, şol bir material polat bolmagy sebäpli, onuň üstki hiliniň tapawudyna täsir edýän faktorlaryň emele geliş netijesi. tabak, sowuk tabak, gyzgyn plastinka emele getiriş effektinden has gowudyr.


  • Öňki:
  • Indiki: