Gatylaşdyrylan we gyzgyn polat zolak

Atylylygy bejermek Bahar polat zolagy

Gatylaşdyrmak we gyzdyrmak, gözegçilik edilýän ýyladyş we sowadyş prosesi arkaly polat zolaklary güýçlendirýän ýylylyk prosesi.Gatylaşdyrma prosesi polat zolagy berlen dereje üçin kritiki üýtgeşme temperaturasyndan ýokary gyzdyrmagy we soňra çalt sowatmagy öz içine alýar.Bu ýagdaýda polat zolak gaty döwük we temperaturada has köp bejergini talap edýär.Soňra zolaklar has pes temperaturada gyzdyrylýar we belli bir wagt üçin berlen temperaturada saklanýar.Bu amal okislenmezlik üçin inert atmosferada edilýär.Polat zolagyň bu görnüşi ýokary berklige we ajaýyp bahar aýratynlyklaryna eýedir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Esasy maglumat

Polat derejesi: CK67,65Mn, SAE1075, SK5, SKS51 we ş.m.
Galyňlygy: 0.20mm - 3.50mm
Giňligi: 8.0mm - 400mm
Gyralary bejermek: gyrasy, tegelek gyrasy we ş.m.
Goýmalar: Pyçaklary, kesiş gurallaryny, enjamlary, awtomatik gysgyçlary we ş.m. ýasamak üçin ulanmak
Polat zolakly suface bejergisi: Açyk reňkli, çal gök, ak reňkli, gök reňkli, sary reňkli
Deňze laýyk gaplama usuly: 1-nji ädim: Her rulon orta ýokary hilli pos garşy ýag bilen örtülendir.
2-nji ädim: Her rulonyň içine ýag kagyzy ýa-da plastmassa plyonka bilen örtülendir.
3-nji ädim: Her rulonyň daşy goşma kagyz ýa-da halta mata bilen ýakyndan örtülendir.
4-nji ädim #: Her rulon polat gaýyş ýa-da PET gaýyş bilen daşyndan berk gaplanar.
5-nji ädim # / 500KGS - 1000KGS bir demir palet ýa-da agaç palet bilen gaplanmaly.
Specialörite bellikler: Doly 20'GP ibermek üçin, umumy GWno 27,000KGS-dan köp ýükläp bolýar
LCL ibermek üçin, olary birleşdirmek üçin Hytaýyň islendik deňiz portuna eltip bileris.
Müşderiniň aýratyn talaplary mümkin bolsa göz öňünde tutulyp bilner.

* Önümiň beýany

 

Material derejesi CK50, CK67, CK75, CK95,51CrV4,75Cr1, SK5, SAE1070, SAE1074, C67S, C75S we ş.m.
.Agdaý gaty we mylaýym, sowuk togalanýar
Gatylyk 18-55HRC
Faceüzü ýalpyldawuk-gök, gök-gök, ýalpyldawuk , altyn we ş.m.
Galyňlyk 0.08-4 mm
Ini 3-1500 mm
Çydamlylyk galyňlygy +/- 0.01mm, ini +/- 0.05mm
Dartyş güýji 540-1575N / mm2

* Arza:

A. Aýlawly gapy pru springina polat zolak
B. Band pyçak gördi
C. Polatdan gaýyş gaplamak
D. Markalar, klipler
E. süpürgiç
F. Gurluşyk gurallary

polat zolak 14
polat zolak 15

* Üstünlikleri:

1. Süýşmek - Polat zolaklary polatdan ýasalan böleklere bölüp bolýar we ulanyjynyň islegine görä uzynlygy 1m, 2m, 3m we ş.m.

2. Gaty gözegçilik - Polat zolaklary müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin material düzümi, ululygy, gatylygy, dartyş güýji we ş.m. berk barlanýar.

3. Materiallar - ýokary hilli kepillendirmek üçin ISO kepillendirilen döwlet kärhanasyndan birinji derejeli çig mal satyn almak.

4.Galyňlyk we giňlige çydamlylyk - islegiňize görä aýratyn çydamlylyk edilip bilner.

Gaplamagyň jikme-jiklikleri: Her bir poslama garşy kagyz we ýeňil ýagly, soň bolsa gips plyonkasyna örtülen we adaty deňiz üçin 20 metrlik gapda goýuň.

Eltip bermegiň maglumatlary: öňünden töleg alandan 20-30 gün soň.

polat zolak 16
polat zolak 17
polat zolak 18
polat zolak 19
polat zolak 20

* Şahadatnama:

polat zolak 22
polat zolak 23
polat zolak 24

* Üstünligimiz :

1. Uzak tejribe: 10 ýyllyk ammar we satuw tejribesi.
2. andokary we yzygiderli hil, mukdar artykmaç bejergi bilen.
3. Üpjün etmek üçin berk ukyp we gysga eltip beriş wagty: Ammar ofisiň töwereginde ýerleşýär, şonuň üçin sargyt mukdaryna görä harytlar çalt çykyp biler.
4. Ulag tizligi çalt. Şanhaý portuna ýakyn.
5. Eksport edýän ýurtlaryň köpüsi: Önümler eýýäm ABŞ, Awstraliýa, Russiýa, Ukraina, Päkistan, Koreýa we beýleki ýurtlara eksport edildi.
6. Ygtybarly üpjün edijiler: companyhli kompaniýanyň önümleri iri içerki polat fabriklerinden, şol sanda: Şandong demir we polat, Tangşan demir we polat, Handan demir we polat we ş.m.
7. Güýçli hyzmatdaşlar: Hytaýyň hökümeti, döwlet kärhanalary, sanawda görkezilen kärhanalar kompaniýanyň hyzmatdaşlary.
8. Aşakdaky we bäsdeşlik bahasy
9. Ygtybarly hil we hyzmat
10. Alyjynyň aýratynlyklary kabul edildi

* Sorag-jogap

1-nji sorag.Şereketiňiziň esasy önümleri haýsylar?
A1: Esasy önümlerimiz polat plastinka / list, rulon, Rolling ýapyk gapy çeşmesi, pru springina gutusy, Hasap pyçagy.

2-nji sorag.Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?
A2: Mill synag synagy iberiş bilen üpjün edilýär, Üçünji tarapyň barlagy bar.we ISO, SGS, Alibaba hem alýarys.

3-nji sorag.Kompaniýanyňyzyň artykmaçlyklary näme?
A3: Bizde köp hünärmenler, tehniki işgärler, bäsdeşlik bahalary we beýleki polat kompaniýalaryna garanyňda has gowy hyzmat.

4-nji sorag.Siz eýýäm näçe eksport etdiňiz?
A4: Esasan Amerika, Russiýa, Angliýa, Kuweýt, Müsür, Türkiýe, Iordaniýa, Hindistan we ş.m. 50-den gowrak ýurda eksport edildi.

5-nji sorag.Mysal berip bilersiňizmi?
A5: Biz bilen habarlaşýançaňyz, samll nusgalaryny ätiýaçda mugt berip bileris.
Custöriteleşdirilen nusgalar takmynan 3-5 gün dowam eder.

* Bellik: Soragyňyz bar bolsa, aşakdaky ýaly "Aragatnaşyk üpjün edijisine" basyp bilersiňiz, haýal etmän size gaýdyp geleris.


  • Öňki:
  • Indiki: