Qualityokary hilli rulonly ýapyk gapy çeşmeleri

Atylylygy bejermek Bahar polat zolagy

Gatylaşdyrmak we gyzdyrmak, gözegçilik edilýän ýyladyş we sowadyş prosesi arkaly polat zolaklary güýçlendirýän ýylylyk prosesi.Gatylaşdyrma prosesi polat zolagy berlen dereje üçin kritiki üýtgeşme temperaturasyndan ýokary gyzdyrmagy we soňra çalt sowatmagy öz içine alýar.Bu ýagdaýda polat zolak gaty döwük we temperaturada has köp bejergini talap edýär.Soňra zolaklar has pes temperaturada gyzdyrylýar we belli bir wagt üçin berlen temperaturada saklanýar.Bu amal okislenmezlik üçin inert atmosferada edilýär.Polat zolagyň bu görnüşi ýokary berklige we ajaýyp bahar aýratynlyklaryna eýedir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Baha: sae1070 / sae1075 / ck67 / ck75 / c67s / c75s / c67 / c75

2. Standart: DIN / AISI / EN / GB / JIS / ASTM / BS

3. Şahadatnama: ISO9001, SGS

* Aşakdaky ýaly adaty ululyk (galyňlyk we ini) jikme-jiklikler

60 x 1.60 50 x 1.50 65 x 1.20 60 x 1.0
80 x 1.40 45 x 1.50 60 x 1.20 55 x 1.0
65 x 1.40 60 x 1.30 60x1.1 55 x 1.20
50 x 1.0 60 x 1.40 55 x 1.30 50 x 1.20

 

45 x 1.0 55 x 1.40 50 x 1.30 45 x 1.20
40 x 1.0 50 x 1.40 45 x 1.30 40 x 1.20
45 x 1.40 40 x 1.30 35 x 1.20 45x1.1
40 x 1.40 1.25x50 50x11 1.4x70
polat zolak 32

* Üstünligimiz :

1. Uzak tejribe: 10 ýyllyk ammar we satuw tejribesi.
2. andokary we yzygiderli hil, mukdar artykmaç bejergi bilen.
3. Üpjün etmek üçin berk ukyp we gysga eltip beriş wagty: Ammar ofisiň töwereginde ýerleşýär, şonuň üçin sargyt mukdaryna görä harytlar çalt çykyp biler.
4. Ulag tizligi çalt. Şanhaý portuna ýakyn.
5. Eksport edýän ýurtlaryň köpüsi: Önümler eýýäm ABŞ, Awstraliýa, Russiýa, Ukraina, Päkistan, Koreýa we beýleki ýurtlara eksport edildi.
6. Ygtybarly üpjün edijiler: companyhli kompaniýanyň önümleri iri içerki polat fabriklerinden, şol sanda: Şandong demir we polat, Tangşan demir we polat, Handan demir we polat we ş.m.
7. Güýçli hyzmatdaşlar: Hytaýyň hökümeti, döwlet kärhanalary, sanawda görkezilen kärhanalar kompaniýanyň hyzmatdaşlary.
8. Aşakdaky we bäsdeşlik bahasy
9. Ygtybarly hil we hyzmat
10. Alyjynyň aýratynlyklary kabul edildi

* Sorag-jogap

1-nji sorag.Şereketiňiziň esasy önümleri haýsylar?
A1: Esasy önümlerimiz polat plastinka / list, rulon, Rolling ýapyk gapy çeşmesi, pru springina gutusy, Hasap pyçagy.

2-nji sorag.Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?
A2: Mill synag synagy iberiş bilen üpjün edilýär, Üçünji tarapyň barlagy bar.we ISO, SGS, Alibaba hem alýarys.

3-nji sorag.Kompaniýanyňyzyň artykmaçlyklary näme?
A3: Bizde köp hünärmenler, tehniki işgärler, bäsdeşlik bahalary we beýleki polat kompaniýalaryna garanyňda has gowy hyzmat.

4-nji sorag.Siz eýýäm näçe eksport etdiňiz?
A4: Esasan Amerika, Russiýa, Angliýa, Kuweýt, Müsür, Türkiýe, Iordaniýa, Hindistan we ş.m. 50-den gowrak ýurda eksport edildi.

5-nji sorag.Mysal berip bilersiňizmi?
A5: Biz bilen habarlaşýançaňyz, samll nusgalaryny ätiýaçda mugt berip bileris.
Custöriteleşdirilen nusgalar takmynan 3-5 gün dowam eder.

* Bellik: Soragyňyz bar bolsa, aşakdaky ýaly "Aragatnaşyk üpjün edijisine" basyp bilersiňiz, haýal etmän size gaýdyp geleris.


  • Öňki:
  • Indiki: