Gyzgyn rulonly zolak öndürmek prosesi

Gyzgyn togalanan zolakly poladyň önümçilik prosesi esasan bilet taýýarlamak, ýylatmak, aşak düşmek, gödek togalanmak, kelläni kesmek, timarlamak, sowatmak, örtmek we timarlamak prosesine gözegçilik edýär.
Gyzgyn togalanan zolak biletleri, adatça, üznüksiz guýulýan plitalar ýa-da esasy togalanýan plitalar, himiki düzümi, ölçegli çydamlylyk, egrilik we ahyrky şekiller talaplara laýyk gelmelidir, sowuk ýüklenen biletler barlanmalydyr, gyzgyn ýüklenen biletler kemçiliksiz biletleri üpjün etmelidir, ýagny ýüzünde göze görünýän kemçilikler bolmaly däldir, içerki gysylma, gowşamak we bölünmek we ş.m. bolmaly däldir.
Atingyladyş, esasan, ýyladyş temperaturasyna, wagtyna, tizligine we temperatura re regimeimine gözegçilik edýär (gyzdyrmak bölümi, ýyladyş bölümi we hatda ýyladyş bölüminiň temperaturasy).Poladyň aşa gyzmagynyň, aşa ýanmagynyň, okislenmeginiň, dekarburizasiýasynyň ýa-da ýapyşmagynyň öňüni alyň.Surfaceeriň hili üçin peýdaly basgançakly ýyladyş peçini ulanmak has gowudyr.
Aşak düşmek üçin enjamlar tekiz rulon aşak düşüriji maşynlar, dik rulon aşak düşüriji maşynlar we ýokary basyşly suw aşaklaýyş gutularydyr.Gyralaryny dik rulonlar bilen öwrüp, soňra bolsa ýokary basyşly suw (10-15 MPa) ulanyp, demir oksidiniň derisini aýyrmak üçin giňden ulanylýar.
Gödek togalanmagyň roly, gerekli ululyk we plastinka görnüşi bilen gutarýan rulony üpjün etmek üçin bileti gysmak we uzaltmakdyr.Gödek togalanmak prosesi, basylan her geçişiň mukdaryny we tizligini kesgitlemek, gödek togalanýan bölümiň çykyş temperaturasyny mümkin boldugyça ýokarlandyrmak we gödek togalanýan biletiň galyňlygyny we giňligini üpjün etmek arkaly gözegçilik edilmelidir.Stendleriň arasyndaky aralygy gysgaltmak üçin, degirmen zawodynyň soňky iki stendi yzygiderli tertipleşdirilýär.
Kelläni kesmek, tegelek degirmeniň kellesini we guýrugyny aýyrmak, degirmeniň dişlenmegini we egriji maşynyň togalanmagyny aňsatlaşdyrmakdyr.
Tamamlamak, basyşyň, togalanýan temperaturanyň, togalanmagyň tizliginiň mukdary boýunça her teker üçin togalanmak düzgünlerine laýyklykda.Adatça deň ikinji akym ýa-da hemişelik dartyş re modeimi bilen dolandyrylýar.Gidrawlik ýa-da elektrik AGC galyňlygy gözegçilikde saklamak üçin ulanylýar we togalanmak prosesiniň temperatura gözegçiligi iň soňky togalanma temperaturasyny we kelläniň we guýrugyň temperaturasynyň tapawudyny öz içine alýar.Sahypanyň şekiline gözegçilik etmek üçin zolagyň transvers galyňlyk tapawudyny üpjün etmek üçin rulon profilleri we egilmezden öň rulon enjamlary ulanylýar.
Polat zolagyň temperaturasy togalanandan soň 900 - 950 ° C bolup, togalanmanka birnäçe sekundyň içinde 600-650 ° C çenli sowadylmalydyr.Laminar sowadyş we suw perdesini sowatmak köplenç ulanylýar.Laminar akymyň sowadylmagy, zolagyň galyňlygyna we iň soňky togalanma temperaturasyna görä pes suw basyşyny we köp mukdarda suw sowadyşyny ulanmakdyr.Zolagyň suw perdesini sowatmagy birmeňzeş, çalt we ýokary sowadyş ukybydyr.
Gyzgyn rulonyň zolagynyň we häsiýetleriniň talaplara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin togalanan polat has pes temperaturada we has ýokary tizlikde togalanmalydyr, togalanan temperatura adatça 500 ~ 650 is bolýar.Sowuklama temperaturasy gaty ýokary, gödek däne.


Iş wagty: Awgust-11-2022