Polat rulonlaryň ulanylyşy näme?

Örtülen polat, içerde we daşary ýurtlarda öňdebaryjy bölejikleriň çyzylmagyna garşy örtük örtük ukyplaryny ulanmak, plastinkanyň çyzylmagyna garşy öndürijiliginiň umumy gurluşyndan 5 esse artan, ýiti zatlaryň döwülmegine garşy durup biler.Esasy programmalar garaage gapylary, togalanýan gapylar we penjireler, öý enjamlary we beýleki ýerlerdir.Gün energiýasy polikristally kremniniň ýyladyş ýörelgesi bilen hyzmatdaşlyk edip biljek ýörite reňkli örtükli paneller ajaýyp bezeg effektine we hyzmat ediş täsirine eýe we gün energiýasy pudagy tarapyndan giňden tanalýar.Esasy reňkler ak we kümüş, altyn sary we çap edilen LOGO tagtasydyr.

Reňkli örtülen reňkli polat rulon, gyzgyn bejergili galvanizli polat rulonyň uzalmagydyr, daşky bejerginiň öňüsyrasynda galvanizli polat rulon bolup, soňra boýag bilen örtülendir we sowuk emele getirmek üçin has çuňňur gaýtadan işlemek üçin polat rulon çuňňur gaýtadan işleýän önüm öndürýär. .Sowuk togalanan polatdan ýasalan rulon esasy materialdan, galvanizli, üç bölekden ybarat.Howanyň ajaýyp garşylygy, formallygy we gaýtadan ulanylmagy sebäpli agaçlaryň ornuna barha köpelýär.Öňdebaryjy içerki we daşarky bölejiklere garşy örtük tehnologiýasy bilen bejerilýär, bu umumy gurluşyk tagtasyndan 5 esse köp ýokarlanýar we ýiti zatlaryň çyzylmagyna garşy durup bilýär.Esasan garaage gapylarynda, togalanýan gapylarda we penjirelerde, durmuş enjamlarynda we beýleki ýerlerde ulanylýar.

Polat rulonlaryň materialyna nädip baha bermeli
Adatça pes uglerod polata, ýokary uglerod polata bölünen uglerod C düzüminiň tapawudyna görä iň köp ulanylýan 45 polatdyr.C harpy bilen C45 harpy orta uglerod ... harpyň beýleki harplary tapawut elementleriniň mazmunyna esaslanýar, umumy harp elementleri aňladýar, san göterim mukdaryny görkezýär, az uglerod gaýnadýan polat, adatça edip biler 10 polat bilen çalşylýar.
08F-iň ulanylyşynyň aýratynlyklary we ulanylyşy.
Güýji pes, polat ýumşak, plastisit we berkligi gowy.Umumy ulanmak ýylylyk bejergisini talap etmeýär, ýöne sowuk işlemek sebäpli içerki güýçleri ýok etmek we poladyň kesiş aýratynlyklaryny gowulandyrmak üçin ýylylygy bejermek amala aşyrylyp bilner we sowuk işlemek güýji artdyryp biler.Marka önümleri, ýeňler, emal önümleri, awtoulag gabyklary we ş.m. möhürleýji bölekleri we karburizleýji bölekleri öndürmekde köplenç ulanylýar.

Himiki düzümi.

Uglerod C. 0.05 ~ 0.11
Silikon Si ≤0.03
Marganes Mn 0.250.50
Kükürt S. 35 0.035
Fosfor P. ≤0.035
Hrom Cr≤0.10
Nikel Ni≤0.25
Mis Cu ≤0.25

Mehaniki aýratynlyklary.

Dartyş güýji σb (MPa): ≥ 295 (30)
Hasyl güýji σs (MPa): ≥ 175 (18)
Uzalma δ5 (% ≥35

Bölümiň gysylmagy ψ (%): ≥ 60 Easyeňil polat önümleri giňden ulanylýar: mehaniki enjamlar: agaç işläp bejermek, keramika maşynlary, kagyz ýasaýjy maşynlar, aýna tehnikalary, azyk tehnikasy, gurluşyk tehnikasy, plastmassa enjamlary, dokma maşynlary, jaklar, gidrawlik pressler we ş.m.

Elektrik önüminiň bölekleri: motor şaýlary, fan şkaflary, tikin maşynlary we ş.m.

Bu makalanyň girişine görä, esasan, polat rulonyň ulanylyşynyň nämedigini aýtmak üçin, makala has köp görnüşi bar bolsa-da, ulanylyşy hemmelere ýazylypdyr, ýöne her görnüşiniň aýratynlyklary başga, biziň aladamyz ýok haýsy görnüşini saýlamalydygyny, saýlamaly ulanylyşyna esaslanmalydyr.


Iş wagty: Awgust-11-2022